خدمات پس از چاپ

کوتینگ

 

 1. ورنی
 2. یووی
 3. سلفون
 4. ورنی واتربیس

 

کوتینگ

 

 1. طلاکوب
 2. لترپرس
 3. دایکات
 4. برجسته
 5. صحافی
 6. جعبه‌چسبانی ساده و لاک‌باتم
 7. پنجره‌چسبانی
 8. و …